Regulamin Programu „AVIA i Przyjaciele”Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§1Organizatorem Programu „AVIA i Przyjaciele” jest Klub Sportowy „AVIA” z siedzibą w Kamionkach ul. Mieczewska 2 zwany dalej Klubem.

Program adresowany jest do:

 1. członków klubu,

 2. mieszkańców Gminy Kórnik,

 3. właścicieli firm zarejestrowanych w Gminie Kórnik

 4. sympatyków i kibiców Klubu działających poza Gminą Kórnik§ 2

Program może uprawniać do korzystania z ulg, rabatów, zniżek na usługi i produktów oferowanych przez współpracujące z Avią osoby fizyczne i prawne (Darczyńców/Sponsorów), które wyrażą chęć przystąpienia do Programu "Avia i Przyjaciele"  zamieszczonego na stronie: https://ksavia.pl/program-avia-i-przyjaciele.

Przystąpienie do Programu następuje po zawarciu umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą/Sponsorem a Klubem.§3

Regulamin przyznawania i korzystania ze zniżek Darczyńców/Sponsorów w Programie Avia i Przyjaciele dostępny jest na stronie https://ksavia.pl/program-avia-i-przyjaciele§ 4

Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O treści zmian Darczyńcy/Sponsora zostaną poinformowani poprzez umieszczenie zmienionego regulaminu na stronie internetowej Avia i Przyjaciele.

W przypadku zmiany Regulaminu nie będą przysługiwały Darczyńcy/Sponsorowi w stosunku do Klubu żadne roszczenia.Rozdział 2

§ 5

Zasady związane z korzystania ze zniżek i rabatów oraz ich wysokość określona jest na stronie Programu.Rozdział 3

UTRATA STATUSU DARCZYŃCY/SPONSORA PROGRAMU

§ 6

Klub zastrzega sobie możliwość wykluczenia Darczyńcę/Sponsora z Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

 1. Jeżeli Darczyńca/Sponsor nie przestrzega niniejszego Regulaminu,

 2. Jeżeli Darczyńca/Sponsor podał się za osobę, którą faktycznie nie jest.

 3. Upłynięcia okresu 12 m-c od ostatniej przekazanej darowizny/podpisania umowy sponsorskiej.

 4. Darczyńca/Sponsor może zrezygnować z Programu w każdym czasie, poprzez złożenie Klubowiu stosownego pisma, podpisanego przez Darczyńcę/Sponsora oświadczenia na piśmie. Za datę rezygnacji z Programu uważany będzie dzień złożonego pisma.

Rozdział 4

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

§ 7

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie.

 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji, Klub zobowiązany jest do umieszczenia informacji na stronie internetowej https://ksavia.pl/program-avia-i-przyjaciele

 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Darczyńcy/Sponsorowi nie będą przysługiwały w stosunku do Klubu żadne roszczenia.Rozdział 5

DANE OSOBOWE

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Darczyńców/Sponsorów jest Klub Sportowy „AVIA”

 2. Z Administratorem można się kontaktować:

 • listownie, na adres: ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki

 • mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe Darczyńcy/Sponsora, podane w Formularzu Przystąpienia do Programu Avia i Przyjaciele wynikające z jego działań w Programie, przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji Programu Karty Avia i Przyjaciele tj. w celach: przyznania rabatów;

 • rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji Darczyńcy/Sponsora;

 • marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach promocyjnych w tym ofertach specjalnie wybranych dla Darczyńcy/Sponsora (w tym dostępnych tylko dla Darczyńcy/Sponsora) poprzez np. e-mail, newsletter.

 1. Dane osobowe Darczyńcy/Sponsora, podane w Formularzu Przystąpienia do „AVIA i Przyjaciele” i wynikające z jego działań w Programie, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów KS Avia na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu:

 • ustalenia, dochodzenia i obrony przeciwko roszczeniom Darczyńcy/Sponsora z tytułu udziału w Programie (np. z tytułu Rabatu) lub działań Programu;

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne KS Avia, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów KS Avia, prace rozwojowe w systemach informatycznych KS Avia

 • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;

 • wsparcia obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Darczyńcy/Sponsora.

 1. Dane osobowe Darczyńcy/Sponsora przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z tytułu Programu. Darczyńca/Sponsor nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli Darczyńca/Sponsor się na to zgodzi i według uznania Darczyńcy/Sponsora.

 2. Niepodanie przez Darczyńcy/Sponsora danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w Formularzu Przystąpienia do Programu Avia i Przyjaciele nie powoduje dla Darczyńcy/Sponsora żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:

 • skorzystania z Przywilejów Programu;

 • otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla Darczyńcy/Sponsora) poprzez np. e-mail, newsletter;

 • realizacji innych uprawnień wynikających z Programu, np. reklamacji.

 1. Dane osobowe Darczyńcy/Sponsora mogą być udostępnione przez KS Avia:

 • pracownikom i Partnerom KS Avia, którzy muszą mieć dostęp do danych Darczyńcy/Sponsora, aby móc wykonywać zobowiązania KS Avia wynikające z Programu;

 • podmiotom przetwarzającym w imieniu KS Avia dane osobowe Darczyńcy/Sponsora i uczestniczącym w wykonywaniu Programu, tj.:

 • podwykonawcom wspierającym KS Avia w prowadzeniu i realizacji Programu, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Darczyńcy/Sponsora lub

 • agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji akcji marketingowych;

 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne KS Avia lub udostępniającym KS Avia narzędzia teleinformatyczne;

 • podmiotom świadczącym KS Avia usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 • dane osobowe Darczyńcy/Sponsora będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie (tj. do czasu rezygnacji przez Darczyńcy/Sponsora, wykluczenia Darczyńcy/Sponsora z Programu, zakończenia Programu). Po upływie wskazanego wyżej okresu dane osobowe Darczyńcy/Sponsora mogą być przechowywane przez Administratora przez czas, w którym Darczyńca/Sponsor może dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie (np. z tytułu rabatu) lub działań Programu, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w Programie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie tych roszczeń.

 1. Darczyńcy/Sponsorowi przysługuje prawo do żądania:

 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia

 • danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;

 • usunięcia danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • przeniesienia danych osobowych;

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.

9. Darczyńca/Sponsor może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w Formularzu Przystąpienia do Programu Avia i Przyjaciele bez podawania przyczyn.

 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Darczyńca/Sponsor ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Darczyńcy/Sponsorowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

  • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Darczyńcy/Sponsora, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub

  • w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (tj. wobec przekazywania Darczyńcy/Sponsorowi informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.

13. Darczyńca/Sponsor może realizować prawa, o których mowa w punkcie 9-13, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 1. Darczyńca/Sponsor może wystąpić do Administratora z żądaniami poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 • własnoręcznie Prezesowi Krzysztofowi Pancewiczowi

 • mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • korespondencyjnie, na adres: ul. Mieczewska 2 62-023 KamionkiRozdział 6

AKCEPTACJA REGULAMINU

§ 9

1.Darczyńca/Sponsor ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu.

2. Niniejszy Regulamin uważany będzie za zaakceptowany z chwilą podpisania złożenie wniosku o przyjecie do Programu.

 

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona używa plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie  plików cookies. Zapoznaj się z naszą   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI