STATUT STOWARZYSZENIA

Klub Sportowy Avia

tekst jednolity z dnia 24.06.2022 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Klub Sportowy Avia. Stowarzyszenie może używać skróconej

nazwy: KS Avia.


 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104, z późn. zm.), ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) oraz niniejszego Statutu.


 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kamionki, gmina Kórnik.

 2. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.


§2


 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz logo, może wydawać legitymacje członkowskie. Może też posiadać własne barwy klubowe.

 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.


§3


 1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.


§4


Stowarzyszenie może przystępować do związków stowarzyszeń lub związków sportowych oraz zawierać różnorodne porozumienia o współpracy.


Rozdział II


CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA


§5

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwój kultury fizycznej i sportu wyczynowego zwłaszcza piłki nożnej w celu szkolenia przyszłych piłkarzy. Ponadto Stowarzyszenie dopuszcza możliwość podejmowania działań o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym pożytku publicznego poprzez:


 1. dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie poprzez sport;

oraz poprzez:

 1. planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;

 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez sportowe uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;

 3. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;

 4. tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania sportu kwalifikowanego w dyscyplinie: piłki nożnej podejmowanego dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych; jak również:

 5. w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 6. w zakresie promocji zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się w życiu codziennym,

 7. w zakresie zarządzania udostępnionymi klubowi obiektami sportowymi wraz z ponoszeniem kosztów związanych z ich użytkowaniem;


§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. Prowadzenie działalności w sekcjach sportowych;

 2. Organizowanie i prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych i specjalistycznych zgrupowań, otaczanie zawodników opieką i stwarzanie im warunków do uprawniania sportu;

 3. Organizowanie zawodów oraz innych imprez z udziałem sportowców krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo klubowych zespołów sportowych w rozgrywkach ogólnopolskich i spotkaniach międzynarodowych;

 4. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży, stwarzanie warunków zachęcających młodzież do uprawiania sportu poprzez współdziałanie klubu ze szkołami i nauczycielami wychowania fizycznego;

 5. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych;

 6. Rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi o profilu wychowania fizycznego i sportu;

 7. Organizowanie konferencji, sympozjów, kursów i szkoleń o tematyce sportowej w dziedzinach związanych ze sportem i kulturą fizyczną;

 8. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z rozwojem kultury fizycznej;

 9. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych;

 10. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;

 11. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

 12. Organizowanie imprez z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 13. Organizowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;

 14. Prowadzenie prac szkoleniowych i wychowawczych w zakresie kultury fizycznej a szczególnie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i członków klubu;

 15. Prowadzenie amatorskich drużyn piłkarskich na szczeblu rozgrywek dziecięcych, młodzieżowych, seniorów i oldboyów, organizowanie dla nich treningów, wyposażenia w sprzęt oraz umożliwienia rozgrywania meczów w ramach turniejów, pucharów i rozgrywek ligowych,

 16. Współpracę ze szkołami, klubami szkolnymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, kraju i całego świata;

 17. Prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

 18. Prowadzenie działań promujących zdrowy i sportowy tryb życia np. przez organizowanie szkoleń, odczytów, pogadanek oraz eventów;

 19. Finansowanie kosztów leczenia zawodników, którzy doznali kontuzji/urazu podczas treningów lub meczów;

 20. Przyznawanie ewentualnych nagród finansowych, rzeczowych oraz okresowych stypendiów sportowych dla zawodników;


Wymienione w innych postanowieniach Statutu cele Stowarzyszenia mogą być realizowane również poprzez uczestnictwo Stowarzyszenia w innych podmiotach, w tym poprzez obejmowanie i nabywanie przez Stowarzyszenie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w szczególności w wypadkach, gdy konkretna forma realizacji danych celów wynika z obowiązku określonego przepisami prawa lub wewnętrznymi przepisami związku sportowego lub innej organizacji.


§7

Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia mogą być określane przez okresowe, np. roczne lub wieloletnie programy działania opracowywane przez Zarząd i uchwalane przez Walne Zebranie Członków.


§8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Na dochody Stowarzyszenia składają się:

  1. składki członkowskie;

  2. dotacje i darowizny od osób fizycznych i prawnych;

  3. zyski z działalności gospodarczej;

  4. wpływy z działalności statutowej.


 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej mającej charakter działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej musi być przeznaczony na realizację celów statutowych – działalność pożytku publicznego.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest /według PKD/:

  1. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 46.42.Z.

  2. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64

  3. Sprzedaż detaliczna odzież prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71

  4. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64 – usunąć powtarza się

  5. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72

  6. Działalność agencji reklamowych 73.11 Z.

  7. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji 73.12 A

  8. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12 B.

  9. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12 D

  10. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51)

  11. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0)

  12. Działalność związana ze sportem (93.1)

  13. Działalność obiektów sportowych (93.11. Z)

  14. Działalność klubów sportowych 93.12. Z)

  15. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

  16. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

5. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§9

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się w szczególności na społecznym zaangażowaniu członków oraz może się opierać na pracy i usługach świadczonych przez członków i/lub przez inne osoby, podmioty lub jednostki.

 2. Do wykonywania konkretnych zadań, w tym pracy i/lub usług, dla Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby, podmioty i jednostki, na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych.


 1. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz innym osobom, podmiotom lub jednostkom wykonującym dla Stowarzyszenia pracę lub usługi może być przyznane prawo do wynagrodzenia i/lub prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków ponoszonych w związku z wykonywaniem zadań statutowych, pracy i/lub usług. Prawo do takiego wynagrodzenia i/lub zwrotu kosztów przysługuje na zasadach i w zakresie ustalonym:


3.1.w pierwszej kolejności w treści zawartych z tymi osobami, podmiotami lub jednostkami umów,


3.2 w treści uchwał kompetentnych organów Stowarzyszenia.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI


§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być:


 1. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwyczajni,

 2. osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający,

 3. osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi.


§11


 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

  1. akceptacja zasad ideowo – programowych Stowarzyszenia,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych,

  3. niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,

  4. dobra opinia.


2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości jednej składki członkowskiej.


3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowski.§12


 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

  1. wystąpienia ze Stowarzyszenia,

  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia,

  3. śmierci członka.


2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

  1. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,

  2. rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,

  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

  4. nieuiszczenia składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy.


3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przyjętej większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu.

4. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.


§13


 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności:

  1. uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

  2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

  3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

  4. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,

  5. posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia,

  6. przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Postanowień Prezesa.


2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:

  1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

  2. przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

  3. terminowe płacenie składek członkowskich.§14


 1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.


§15


 1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.


§16


 1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.

 2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.


§17


 1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

 2. Szczególnym uprawnieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania Stowarzyszenia z tym zastrzeżeniem, że Członek honorowy nie posiada (o ile nie otrzyma odrębnego pisemnego upoważnienia), prawa przyjmowania oświadczeń kierowanych do Stowarzyszenia, prawa składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń (w tym dokonywania czynności prawnych, w szczególności rozporządzających lub zobowiązujących).Rozdział IV

WŁADZE


§18


 1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

2. Organy wymienione w ust. 1 litera b), c) są wybieralne.

3. Powołanie organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, oraz poszczególnych członków tych organów, jest bezterminowe.

4. Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 2, mogą być odwołani w każdym czasie przez organ powołany do ich powoływania i odwoływania, co nie uchybia zobowiązaniom mogącym wynikać z ewentualnych umów pomiędzy tymi członkami a Stowarzyszeniem.

5. Mandat Członka organów, o których mowa w ust. 2, wygasa wskutek i z chwilą:


5.1. odwołania tego Członka danego organu lub całego składu danego organu lub


5.2. złożenia mandatu przez samego Członka danego organu, co następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Stowarzyszenia.


6. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Władz Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Władz Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Władz Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Władz Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Władzy Stowarzyszenia.”


§19


 1. Organy wymienione w § 18 ust. 1 mogą mieć charakter kolegialny.

 2. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

 3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 5. Organy kolegialne Stowarzyszenia mogą działać na podstawie regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 6. Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 5, opracowują przewodniczący organów.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§20


 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.

 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.


§21


1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:

  1. zwykłe,

  2. nadzwyczajne.


2. Zwykle Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu wyznaczając jego termin na dzień przypadający w ciągu pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na podstawie uchwały Zarządu lub pisemnego wniosku jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – w takich przypadkach zawiadomienia o zwołaniu Zebrania muszą zostać wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania przez Prezesa Zarządu takiej uchwały lub wniosku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być powołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca, Zarząd lub Prezes Zarządu uzna za ważną dla Stowarzyszenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz zagadnień mających być postawionymi na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

6. W przypadku niewywiązania Zarządu z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Członkowie Stowarzyszenia mogą skutecznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podejmując ważne uchwały z odwołaniem Zarządu włącznie.


§22


 1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez udokumentowane powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.

 2. Powiadomienie takie powinno być wysłane co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.

 3. Powiadomień dokonuje się na piśmie (w szczególności listami poleconymi wysyłanymi na adresy wskazane Stowarzyszeniu przez jego Członków). Powiadomienia mogą też być dokonywane poprzez ich wysłanie pocztą elektroniczną lub faksem na adresy e-mail lub numery faksu, które zostały wskazane Stowarzyszeniu przez danego Członka.

 4. Z zastrzeżeniem treści ustępów następnych, Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków, jeśli do wszystkich Członków Stowarzyszenia posiadających prawo głosu zostały prawidłowo wysłane zawiadomienia o zwołaniu tego Zebrania.

 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą zapadać również bez jego formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosowania, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.


§23


 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

  1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności poszczególnych organów,

  2. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  3. ewentualne przyjmowanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia przygotowywanych przez Prezesa Zarządu oraz wprowadzanie do nich zmian,

  4. zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa Zarządu,

  5. zatwierdzanie sprawozdań z funkcjonowania zakładów, biur i przedstawicielstw Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników,

  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

  7. rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,

  8. zatwierdzenie wzoru emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej,

  9. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

  10. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,

  11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

  12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni,

  13. ewentualne przyznawanie wynagrodzenia i/lub zwrotu kosztów Członkom Komisji Rewizyjnej.


2. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pod literami b),h -l) wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych.

3. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje i rady problemowe (np. Radę Sponsorów i inne) oraz określać przedmiot i sposób ich działania.


ZARZĄD


§24


 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i prowadzi jego sprawy oraz reprezentuje je na zewnątrz i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Stowarzyszeniem.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym dotyczących również zobowiązań lub rozporządzeń majątkowych, wymagany jest podpis łącznie dwóch członków Zarządu, w tym jednego z Wiceprezesów.


 1. Zasady działania Zarządu mogą zostać ustalone w regulaminie uchwalanym przez Walne Zebranie Członków.

 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. Członkiem Zarządu może być osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia.


§25

Do zakresu działania Zarządu należy:


 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

 2. Określenie szczegółowych kierunków działania.

 3. Uchwalenie corocznego budżetu i preliminarza wydatków oraz wysokości składki członkowskiej.

 4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, składanie w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych.

 5. Uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

 7. Powołanie komisji, zespołów, biur oraz określenie ich zadań.

 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie wykluczenie).

 11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

 12. Wnioskowani o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

 13. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

 14. Utrzymanie i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej.

 15. Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków na wniosek 1/5 Członków Stowarzyszenia, o którym mowa w §21 pkt 3.


KOMISJA REWIZYJNA


§26


 1. Komisja rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym wybieranego ze swojego grona Przewodniczącego.


§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:


 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

 3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu.

 4. Prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie i trybie zgodnym z niniejszym Statutem

 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium organom Stowarzyszenia.

 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


§28


 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.

 2. Komisja rewizyjna może działać na podstawie regulaminu, o ile takowy zostanie uchwalony przez Walne Zebranie.

 3. Uchwały Komisji rewizyjnej mogą zapadać również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie Komisji są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 4. Komisja rewizyjna działa kolegialnie z tym, że:

4.1. prawo dokonywania czynności kontrolnych, w tym wglądu w dokumenty Stowarzyszenia, przysługuje z osobna każdemu członkowi tej Komisji,

4.2. przy podejmowaniu przez Komisję uchwał, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos jej Przewodniczącego.


Rozdział V

MAJĄTEK


§29


 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

  1. składek członkowskich,

  2. własnej działalności gospodarczej,

  3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

  4. darowizn, spadków i zapisów,

  5. subwencji i dotacji,

  6. zbiórek publicznych,

 3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.


§30

Stowarzyszenie nie może:


 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

 4. Kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

  §31

  1. Do prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd może tworzyć zakłady i powoływać ich kierowników.

  2. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.


Rozdział VI


PRZEPISY KOŃCOWE


§32

Rozwiązanie Stowarzyszenia, przystąpienie Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.§33


 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenie określa:

  1. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

  2. skład komisji likwidacyjnej,

  3. podstawowe zasady likwidacji.


3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą wybrani przez Walne Zebranie Członków trzej członkowie ostatniego Zarządu, zaś jeśli Zarząd działał w składzie mniejszym niż 3 członków, to w skład tej komisji wchodzą wszyscy ci Członkowie.


§34


1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.

2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy. 

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona używa plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie  plików cookies. Zapoznaj się z naszą   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI