Sportowe badania lekarskie

Badania sportowe to specjalistyczne badania lekarskie, które mają potwierdzić stan zdrowia osób trenujących. Dzięki pomyślnemu przejściu badań, sportowcy mogą być dopuszczeni do treningów i zawodów, a ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych na skutek nadmiernej aktywności fizycznej zostaje zminimalizowane. 

W naszym klubie, zgodnie z przepisami WZPN oraz Ustawą o Sporcie badania są obowiązkowe. Można je przeprowadzić zgodnie z poniższymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:

  • u lekarza sportowego (książeczka z wpisanym terminem ważności badań oraz dyscypliną sportu: piłka nożna)
  • u lekarza pierwszego kontaktu (POZ) w ramach usługi NFZ świadczonych przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego; wymagane stwierdzenie "o braku przeciwwskazań do uprawniania sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna i udziału w zawodach sportowych" (musi zawierać datę wykonania badań oraz pieczątkę/oznaczenie Przychodni)
  • skorzystać z organizowanych przez klub badań grupowych (luty/marzec i wrzesień).

Akceptować będziemy TYLKO powyższe zaświadczenia.

Informacje o planowanych badaniach będą publikowane na grupach fb oraz przesyłane drogą mailową.

Przypominamy: Zawodnicy bez ważnych badań nie mogą uczestniczyć w treningach oraz meczach turniejowych i ligowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001172/O/D20161172.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf

Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

 

 

W przypadku dzieci/zawodników którzy nie ukończyli 6 roku życia wymagane jest oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte w podpisywanej umowie klubowej online.